VÀI NÉT VỀ CHÚNG TÔI

Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em
để anh em ra đi, sinh được hoa trái,
và hoa trái của anh em tồn tại
(Ga 15,16).


Tu hội có thể đón nhận những phụ nữ đã đến tuổi thành niên, độc thân, có đức tin vững chắc, hội đủ những phẩm chất về khả năng tiếp thu, sẵn sàng phục vụ và trung thành, những yếu tố cần thiết để duy trì sự quân bình về luân lý, tình cảm và trí tuệ.
ĐÀO TẠO

Thời gian tiếp xúc ban đầu.
Người phụ nữ đã quyết định vào Tu hội, sau khi được vị Phụ trách tỉnh chấp nhận, bắt đầu thời gian này nhằm mục đích tìm hiểu nhau thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên. Giai đoạn này thường kéo dài 6 tháng.

Thời kỳ tập sự.
Với giai đoạn này, việc đào tạo thực sự bắt đầu. Thời kỳ này nhắm đến việc đào tạo những giáo dân sống giữa đời, kết hợp chiều kích thiêng liêng và giáo lý cùng với những hiểu biết về trần gian. Ứng sinh khởi sự sống theo Hiến pháp, tham dự cuộc sống của nhóm vùng miền và nhóm đào tạo của mình. Thời kỳ này diễn ra trong 2 năm và có thể kéo dài đến 4 năm.

Thời kỳ khấn tạm.
Les vœux temporaires sont renouvelés chaque année pendant une durée minimale de 5 ans. Cette période peut être prolongée de 3 ans. Pendant ce temps la personne vit déjà les conseils évangéliques, approfondit sa connaissance de la spécificité de l’Institut et éprouve sa capacité à vivre sa consécration à Dieu dans les conditions de la vie séculière.

Formation permanente.
Lời khấn tạm được lặp lại hằng năm trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Thời gian này có thể kéo dài thêm 3 năm. Trong thời gian này, người ấy sống các lời khuyên Phúc Âm, đào sâu kiến ​​thức về đặc tính riêng của Tu Hội và tự lượng định về khả năng thích nghi hay không của mình trong đời sống tu đời.
LỜI MỜI GỌI


Nếu bạn muốn sống giữa đời, nơi bạn đang ở, đồng thời nếu bạn cảm thấy rằng Chúa Kitô đang mời gọi bạn bước theo Người trên con đường của các lời khuyên Phúc Âm...

Nếu linh đạo Đa Minh là linh đạo gần gũi nhất đối với bạn và bạn muốn sống sự thánh hiến của mình trong linh đạo này...

Có lẽ con đường của chúng tôi cũng là của bạn...

Viết cho chúng tôi