Tu Hội trình bày, giới thiệu và kêu mời mọi người hiện đang sống trong thế giới: i theo ức Kitô, vì Ngài là ường, Sự Thật và Sự Sống

( Jn. 14, 6-7 )

Ý Hướng
Suy niệm
Tìm hiểu
Hồng ân