TIN TỨC

 

Chị Marie Paul Thuý đả khấn tạm, ngày 27/02/2020.

Tất cả các chị trong dòng Tu Hội  Đa Minh xin chia sẽ vui mừng với chị Thuý đó,