TIN TỨC

Trong Thánh Lễ, chị Nguyễn thi Sai, Ðại Ðiện chị Trách-Nhiệm,
Thu nhn chị Thúy vào kỳ thử-luyện trong Tu-Hội đời Thánh Đa-Minh.
Tại Dòng Đa-Minh thánh Thể,  Thủ - Đức.

Ngày  29  Tháng  04  Năm 2017

 

Chúc  mừng ngày vui của Thúy vào nhà tập Tu Hội Đa-Minh

Ngày 29 tháng 04 năm 2017