Điều kiện để gia nhập

Hiện trạng độc thân hoặc góa phụ.

Có những đặc tính như:

•  Quân bình tâm linh,

•  Vui vẽ,

•  Khả năng xét đoán trung thực,

•  Cởi mở với mọi người và các thành phần xã hội,

•  Ý chí cương trực,

•  Khả năng làm việc một cách độc lập, tự chủ,

•  Khả năng thiết lập những quan hệ tiếp xúc và trao đổi, giữa người với người, thuộc mọi thành phần, màu da và nguồn gốc xã hội.