Sinh Hoạt Tu Hội

Mỗi thành viên sống tự lập và độc lập. Tuy nhiên, giữa các thành viên của Tu Hội, thiết lập mối liên đới chặt chẽ, xuyên qua những hình thức và phương tiện như:

•  Những buổi cầu nguyện tập thể, đọc Lời Chúa, chia sẽ những khám phá cá nhân…

•  Thiết lập những quan hệ gắn bó giữa các thành viên, xuyên qua những phương tiện như: điện thoại, Vi tính với điện thư, thư từ qua đường Bưu điện, thăm viếng…

•  Thiết lập đời sống cộng đoàn, tùy theo môi trường hoạt động, công việc chuyên môn, đời sống gia đình, địa điểm gần gũi, quan hệ hàng xóm…

•  Sống trong tinh thần cỡi mỡ, đón nhận và tiếp rước trong tình huynh đệ.

Tất cả những phương tiện sau đây tạo thành tu hội".