Laïques (cs) consacrées (és)

Date de fondation1890 . Fondatrices Jeanne LEPLATRE, Marthe MALDERET , et Jeanne BOUGET .

Membres Laïques (cs) consacrées. (és)

 

 

Co-Fondateur

 

Lịch Sử

Năm thành lập: 1890

Vị thành lập:
•  Bà Jeanne LEPLATRE,
•  Bà Marthe MALDERET,
•  Bà Jeanne BOUGET.

Vị Linh Mục đồng sáng lập : Cha Reymond BOULANGER op.

Thành viên: giáo dân nam và nữ.

Những giai đoạn quan trọng:

1904: Qui luật được Giám Mục –ịa Phận Orléans, Pháp, chấp nhận.
1920: Qui chế đầu tiên do Linh Mục P. LEMONNYER op soạn thảo.
14-01-1942 Liên hệ chính thức với Hội Dòng Thánh –a Minh.
1950-1957: Tu Hội được chính thức nâng lên cấp –ịa Phận, nghĩa là có qui chế được –ịa phận chấp thuận.

Qui chế được xem lại và sửa chữa.

Vào năm 2000, được chính thức chấp nhận, do –ức Giám Mục –ịa Phận Orléans là –ức Cha DAUCOURT.

 

Père Raymond BOULANGER. op . Associées. (és)