Chương trình huấn luyện


 

Nhận thức của bạn cũng là khẩu hiệu của Dòng Tu –a Minh :

Chiêm ngắm và chia sẻ cho kẻ khác hoa trái thu lượm trong cuộc đời chiêm nghiệm của mình.Cheminement dans l'Institut.

Prise du contact avec la responsable et avec le groupe : 6 mois à 1an .

Tiếp xúc với Người có trách nhiệm và sống đời sống Nhóm, trong thời gian từ 06 tháng đến 01 năm

Khóa đào luyện cơ bản lúc ban đầu từ 02 đến 04 năm,

Lời hứa dấn thân từng mỗi năm, trong thời gian liên tiếp 5 năm.

Lời hứa vĩnh viễn : trọn đòi dấn thân đi theo –ức Kitô, thể theo những nẻo đường của Tin Mừng được qui định trong hiến chương của tổ chức Tu Hội.